BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Số: 4862/TCT-HT
V/v: chi phí đền bù, giải tỏa

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2007

Kính gửi:

Công ty TNHH TM & DV Đông Hoa
(Địa chỉ: 29/20C Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, TP. HCM)

Trả lời công văn số 07/ĐH-07 ngày17/10/2007 của Công ty TNHH TM & DV Đông Hoa hỏi về chứng từ đối với khoảnchi đền bù giải tỏa, hỗ trợ di dời để có quyền sử dụng đất, quyền thuê đất,Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về vấn đề này, Cục Thuế Thành phốHồ Chí Minh đã có công văn số 9472/CT-TTHT ngày 25/09/2007 giải đáp rõ vướngmắc của Công ty.

Đề nghị Công ty thực hiện theohướng dẫn tại văn bản nêu trên, nếu còn nội dung nào chưa rõ đề nghị Công tyliên hệ với Phòng Tuyên truyền – Hỗ trợ Cục thuế TP. Hồ Chí Minh để được hướngdẫn thêm./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP. HCM
- Lưu: VT, HT.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG BAN HỖ TRỢ NNT
Trần Quang Chiến