BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 4863/TCT-KK
V/v Xử lý vướng mắc hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2007

Kínhgửi: Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế

Trả lời công văn số 3330/CT-Ktra1 ngày 11/10/2007 của Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế về việc vướng mắc trong hoànthuế giá trị gia tăng (GTGT) của Bưu điện tỉnh Thừa Thiên Huế, Tổng cục Thuế cóý kiến như sau:

Theo quy định về kê khai thuế GTGTphải nộp Ngân sách Nhà nước tại Điểm 1 Mục II Phần C Thông tư số 120/2003/TT-BTCngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CPngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị giatăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng thì :“...Cơ sở phải kê khai đầy đủ, đúng mẫu tờ khai thuế và chịu trách nhiệm vềtính chính xác của việc kê khai. Trường hợp cơ sở kinh doanh đã gửi tờ khai chocơ quan thuế sau đó phát hiện có sự sai sót về số liệu kê khai trước thời hạnnộp thuế, cơ sở phải thông báo cho cơ quan thuế biết đồng thời lập lại tờ khaithay cho tờ khai không đúng. Trường hợp phát hiện sai sót sau thời hạn nộp thuếthì cơ sở điều chỉnh vào tờ khai của tháng tiếp sau.”

Tuy nhiên, trường hợp Bưu điện tỉnhThừa Thiên Huế đã lập hồ sơ đề nghị Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế hoàn thuế GTGT(kỳ đề nghị hoàn thuế từ tháng 9 đến tháng 11 năm 2006) và Cục Thuế tỉnh ThừaThiên Huế đã ra Quyết định hoàn thuế (Quyết định số 262/QĐ-CT ngày 29/01/2007)trong đó có 2.084.757.540 đồng của 02 hoá đơn đã được đơn vị kê khai trongtháng 12/2006 điều chỉnh giảm số thuế GTGT được khấu trừ và tăng số thuế GTGTphải nộp do nhận được hoá đơn GTGT điều chỉnh giảm thuế GTGT từ bên bán (Côngty cổ phần thương mại Bưu chính viễn thông Hà Nội) nhưng đơn vị chưa kịp khaibáo điều chỉnh hồ sơ hoàn thuế để xác định đúng số thuế được hoàn và số thuếphải nộp. Đề nghị Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế thu hồi số tiền thuế GTGT đãhoàn 2.084.757.540 đồng cho Bưu điện tỉnh Thừa Thiên Huế.

Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế cầnrút kinh nghiệm ngay trong việc thực hiện kiểm tra số liệu, xác định chính xác sốthuế được hoàn của Bưu điện tỉnh Thừa Thiên Huế nêu trên và tổ chức kiểm tra sauhoàn thuế đối với số thuế đã hoàn của đơn vị đồng thời báo cáo kết quả thu hồihoàn và kiểm tra sau hoàn với Tổng cục Thuế trước 31/12/2007.

Tổng cục Thuế thông báo Cục Thuếtỉnh Thừa Thiên Huế được biết và thực hiện ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban PC, CS, HT
- Lưu: VT, KK.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGPhạm Văn Huyến