BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 487/LĐTBXH-TL
V/v: chuyển xếp lương khi lên ngạch trong công ty nhà nước

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2007

Kính gửi: Tổng công ty đường sắt Việt Nam

Trả lời công văn số 124/ĐS-TCCB ngày 19 tháng 01 năm 2007 của Tổng công ty về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm 1, mục IV Thông tư số 04/1998/TT-BLĐTBXH ngày 04 tháng 4 năm 1998 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn xây dựng tiêu chuẩn và thi nâng ngạch viên chức chuyên môn, nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước và công văn số 1746/LĐTBXH-TL ngày 8 tháng 6 năm 2005 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thì việc xếp lương đối với viên chức ngạch chuyên viên, kinh tế viên, kỹ sư (gọi tắt là chuyên viên) khi thi đạt yêu cầu lên ngạch chuyên viên chính, kinh tế viên chính, kỹ sư chính (gọi tắt là chuyên viên chính) thực hiện như sau:

1/ Đối với viên chức đang hưởng lương bậc 6/8, bậc 7/8, bậc 8/8 ngạch chuyên viên thì xếp tương ứng vào bậc 1/6, bậc 2/6, bậc 3/6 ngạch chuyên viên chính. Thời gian nâng bậc lương lần sau tính từ ngày hưởng lương bậc 6/8, bậc 7/8, bậc 8/8 ngạch chuyên viên.

2/ Việc tổ chức nâng bậc lương đối với viên chức thực hiện theo quy định tại Thông tư số 12/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 5 năm 2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ về tiền lương đối với người lao động làm việc trong doanh nghiệp nhà nước.

Đề nghị Tổng công ty Đường sắt Việt Nam chỉ đạo thực hiện theo đúng nguyên tắc nêu trên./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, Vụ TL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG - TIỀN CÔNG

Phạm Minh Huân