BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 4871/TCT-CS
V/v: chính sách thuế

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2007

Kínhgửi: Cục thuế tỉnh Thái Bình

Tổngcục Thuế nhận báo cáo số 2163/CT-CV ngày 22/10/2007 của Cục thuế Thái Bình vềkhấu trừ thuế GTGT đầu vào của hoạt động xây dựng nhà ăn ca và nhà ở cho ngườilao động đối với Công ty TNHH TAV. Về báo cáo này, Tổng cục Thuế có ý kiến nhưsau:

Tổngcục Thuế đã có công văn số 3115/TCT-CS ngày 06/08/2007 hướng dẫn về việc khấutrừ thuế GTGT đối với hoạt động xây dựng TSCĐ phục vụ người lao động. Theo đótrường hợp năm 2005, Công ty TNHH TAV sản xuất hàng hoá chịu thuế GTGT đã thựchiện kê khai, khấu trừ hoàn thuế GTGT đầu vào đối với hoạt động xây dựng nhà ănca và nhà ở phục vụ người lao động trong khu vực sản xuất kinh doanh thì khôngphải điều chỉnh lại.

Tổng cục Thuế trảlời để Cục thuế tỉnh Thái Bình được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH TAV
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương