BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4872TCT/NV5
V/v thuế đối với khoản hoa hồng môi giới vận tải

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2002

Kính gửi

- Công ty LD khai thác Container Việt nam
- Cục Thuế Thành Phố Hà nội

Tổng cục thuế nhận được công văn số 904/TCKT ngày 13/11/2002 của Tổng công ty Hàng hải Việt nam, công văn số 1102/TV ngày 02/12/2002 của Chi nhánh Hà nội của công ty LD khai thác Container Việt nam đề nghị Tổng cục thuế nghiên cứu hướng dẫn việc xử lý thuế đối với khoản hoa hồng môi giới chi trả hộ các hãng vận tải nước ngoài. về vấn đề này, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Về nguyên tắc, các khoản thu từ hoạt động của các doanh nghiệp làm đại lý vận tải cho các hãng vận tải nước ngoài phải được hạch toán vào doanh thu của doanh nghiệp, các khoản chi phí cho các nhà cung cấp dịch vụ cho các doanh nghiệp đều phải có chứng từ hợp pháp. Đối với các khoản thu hộ, chi hộ trong quá trình làm đại lý vận tải của các doanh nghiệp phải phù hợp với thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh và trên cơ sở thoả thuận hay hợp đồng giữa doanh nghiệp làm đại lý và người uỷ quyền.

Để có đầy đủ căn cứ thực tế để Tổng cục thuế hướng dẫn xử lý thuế đối với khoản hoa hồng môi giới trong hoạt động đại lý giao nhận, vận tải biển quốc tế, Tổng cục thuế sẽ phối hợp với Tổng công ty Hàng hải Việt nam tiến hành khảo sát cụ thể tại các doanh nghiệp trực thuộc và sẽ có văn bản hướng dẫn thực hiện thống nhất. Trong khi chưa có văn bản hướng dẫn, đề nghị Cục thuế thành phố Hà nội tạm thời chưa thực hiện việc cưỡng chế thu thuế tính trên khoản chi hộ cho các hãng tầu tại chi nhánh Hà nội của công ty LD khai thác Container Việt nam ghi tại quyết định số 19142 QĐ/ CT - ĐTNN ngày 31/10/2002.

Tổng cục Thuế thông báo để các đơn vị biết và thực hiện.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc