BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 4875/TCT-CS
V/v: thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2007

Kínhgửi: Cục thuế tỉnh Nghệ An.

Trảlời công văn số 931/CT-TTr2 ngày 06/08/2007 của Cục thuế tỉnh Nghệ An đề nghịhướng dẫn vướng mắc về thuế suất thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căncứ Biểu thuế suất thuế GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 62/2004/TT-BTC ngày24 tháng 06 năm 2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế suất thuế GTGTtheo Danh mục biểu thuế nhập khẩu ưu đãi thì mực in và mực dùng cho máy saochụp thuộc nhóm 3215, áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%.

Tổng cục Thuế trảlời để Cục thuế tỉnh Nghệ An biết và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương