TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4881/TCHQ-KTTT
V/v thuế nhập khẩu linh kiện xe hai bánh gắn máy năm 2002

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2004

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng

Trả lời công văn số 2410/HQHP-PNV ngày 01 tháng 10 năm 2004 của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng về việc áp dụng chính sách ưu đãi thuế theo quy định của năm 2002 đối với số linh kiện xe hai bánh gắn máy do Công ty điện máy Hải phòng nhập khẩu về đến cửa khẩu Việt Nam ngày 01 tháng 01 năm 2003, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Về việc áp dụng chính sách ưu đãi thuế theo quy định của năm 2002 đối với số linh kiện xe hai bánh gắn máy do Công ty điện máy Hải phòng nhập khẩu về đến cửa khẩu Việt Nam ngày 01 tháng 01 năm 2003, Bộ Tài chính đã có công văn số 10158 TC/TCHQ ngày 10 tháng 09 năm 2004 gửi Cục Hải quan thành phố Hải Phòng và Công ty điện máy Hải Phòng để thực hiện theo đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 875/CP-KTTH ngày 24 tháng 06 năm 2004.

Yêu cầu Cục Hải quan thành phố Hải Phòng thực hiện tính thuế linh kiện xe hai bánh gắn máy do Công ty điện máy Hải Phòng nhập khẩu theo đúng hướng dẫn tại công văn số 10158 TC/TCHQ ngày 10 tháng 09 năm 2004 của Bộ Tài chính.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG




Đặng Thị Bình An