BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 4881/TCT-HT
V/v Trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2007

Kínhgửi: Công ty TNHH Amata Việt Nam

Trả lời công văn số 206/CT ngày 04/7/2007của Công ty TNHH Amata Việt Nam (dưới đây gọi tắt là Công ty) đề nghị hướng dẫnvề chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) có liên quan đến hoạt động chothuê lại đất mà Công ty đã đầu tư xây dựng hạ tầng tại Khu công nghiệp LongBình - Đồng Nai từ năm 1994 đến nay, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Trường hợp Công ty được cấp Giấyphép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư với mục tiêu xây dựng, kinh doanh cơ sở hạ tầngKhu công nghiệp, được phép cho các nhà đầu tư khác thuê bất động sản (là đất đãđầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng), cho thuê hoặc bán nhà xưởng do Công ty xây dựngtại Khu công nghiệp. Trong hợp đồng cho thuê lại đất có quy định:

- Thời hạn cho thuê là thời hạn bêncho thuê được Nhà nước cho thuê đất để xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng;

- Bên cho thuê có trách nhiệm quảnlý và cung cấp các dịch vụ cho bên thuê;

- Bên thuê phải chuyển trả lại Giấychứng nhận quyền sử dụng đất cho bên cho thuê khi chấm dứt hợp đồng thuê đất;

Như vậy hoạt động cho thuê lại đấtđã đầu tư cơ sở hạ tầng trong Khu công nghiệp nêu trên là hoạt động đã được quyđịnh tại Giấy phép đầu tư, Giấy Chứng nhận đầu tư của Công ty.

Căn cứ quy định tại Khoản 3, Điều46, Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiếtthi hành Luật thuế TNDN và hướng dẫn tại Điểm 3, Mục I, Phần H Thông tư số 128/2003/TT-BTCngày 22/12/2003; Điểm 8 Thông tư sửa đổi, bổ sung số 88/2004/TT-BTC ngày01/9/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN:“Các doanh nghiệp có vốnđầu tư nước ngoài và bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh đãđược cấp Giấy phép đầu tư; các cơ sở kinh doanh trong nước đã được cấp Giấychứng nhận ưu đãi đầu tư tiếp tục được hưởng các ưu đãi về thuế thu nhập ghitrong Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư”;

Về việc này Bộ Tài chính đã có hướngdẫn tại Công văn số 3571 TC/TCT ngày 29/03/2005 hướng dẫn ưu đãi miễn, giảm thuếTNDN đối với cơ sở kinh doanh đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, phát triển nhà: “Cáccơ sở kinh doanh đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng; đầu tư phát triển nhà đã đượccấp Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư nếu có thời gian đượcưu đãi miễn giảm thuế TNDN theo quy định tại Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứngnhận ưu đãi đầu tư cho năm 2004 và các năm tiếp theo thì tiếp tục được hưởng ưuđãi miễn giảm thuế TNDN bao gồm các thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất,chuyển quyền thuê đất đối với đất được Nhà nước giao hoặc có quyền sử dụng đấttrước ngày 01/01/2004 để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển nhà đếnhết thời hạn ưu đãi quy định tại Giấy phép ưu đãi đầu tư, Giấy chứng nhận đầutư”.

Như vậy thu nhập từ hoạt động chothuê đất của Công ty TNHH Amata theo Hợp đồng cho thuê bất động sản (bao gồm cảthu nhập từ chuyển quyền thuê đất) tiếp tục được hưởng ưu đãi về thuế TNDN theoGiấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư đã được cấp.

Tổng cục Thuế hướng dẫn để Công tybiết và liên hệ với cơ quan thuế địa phương để thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, CST;
- Cục thuế tỉnh Đồng Nai;
- Ban PC, CS, TTTĐ;
- Lưu: VT, Ban HT (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGPhạm Duy Khương