BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Số: 4883/TCT-HT
V/v: Chính sách thu tiền SDĐ

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2007

Kínhgửi: Cục Thuế TP. Cần Thơ

Công ty Cổ phần xây dựng TP. CầnThơ có công văn số 354/TT-CNXD 2007 và công văn số 367/TT-CTXD ngày 30/10/2007đề nghị Tổng cục Thuế xem xét tính tiền sử dụng đất cho Công ty theo quy đổidiện tích đất tương ứng tính theo giá đất để tính thu tiền sử dụng đất do UBNDTP. Cần Thơ quy định tại thời điểm Công ty nộp tiền vào ngân sách Nhà nước,Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Vừa qua việc xử lý vướng mắc vềchính sách thu tiền SDĐ cho TP. Cần Thơ, Bộ Tài chính đã có công văn số 9395/BTC-QLCS ngày 16/7/2007 và công văn số 12394 ngày 14/9/2007 gửi UBND TP.Cần Thơ hướng dẫn và đề nghị UBND TP. Cần Thơ thực hiện xử lý vướng mắc về việctính lại tiền sử dụng đất theo giá đất tại thời điểm giao đất trên địa bàn(đính kèm bản photocopy 2 công văn nêu trên).

Tổng cục Thuế chuyển công văn số354/TT-CNXD 2007 và công văn số 367/TT-CTXD ngày 30/10/2007 của Công ty cổ phầnxây dựng TP. Cần Thơ và Đề nghị Cục Thuế TP. Cần Thơ căn cứ nội dung hướng dẫntại công văn số 9395/BTC-QLCS ngày 16/7/2007 và công văn số 12394 ngày 14/9/2007trên của Bộ Tài chính để xem xét và xử lý đề nghị của Công ty Cổ phần xây dựngTP. Cần Thơ và báo cáo kết quả về Tổng cục Thuế.

Trường hợp có vướng mắc vượt thẩmquyền Cục Thuế có văn bản báo cáo Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính, UBND TP. Cần Thơđể cho ý kiến chỉ đạo giải quyết.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuếbiết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty Cổ phần XD TP. Cần Thơ;
- Ban PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, HT (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương