BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 4887/TCT-CS
V/v: thuế suất thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2007

Kính gửi:

Công ty đầu tư xây dựng 3/2
(VP Tỉnh uỷ Bình Dương)

Trảlời công văn số 773/CV ngày 25/10/2007 của Công ty Đầu tư Xây dựng 3/2 đề nghịáp dụng thuế suất thuế GTGT 5% đối với hoạt động xây dựng, Tổng cục Thuế có ýkiến như sau:

Điểm3 Điều 8 Luật thuế GTGT đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung mộtsố điều của Luật thuế GTGT số 07/2003/QH11 ngày 17/06/2003 quy định mức thuếsuất 10% đối với hàng hoá, dịch vụ: “Xây dựng, lắp đặt”.

Căncứ quy định nêu trên, hoạt động xây dựng áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%.

Tổngcục Thuế trả lời để Công ty Đầu tư Xây dựng 3/2 biết và thực hiện đúng quy địnhcủa pháp luật./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương