TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4893/TCHQ-KTTT
V/v thu thuế nhập khẩu bổ sung bộ linh kiện CKD xe máy

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2004

Kính gửi: - Cục Hải quan Quảng Bình

Qua theo dõi tình hình nộp thuế nhập khẩu bổ sung bộ linh kiện CKD xe máy do Công ty Thương mại Tổng hợp Quảng Bình nhập khẩu đã đăng ký theo kế hoạch. Tiếp theo công văn số 2594/TCHQ-KTTT ngày 07 tháng 6 năm 2004, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan Quảng Bình thực hiện:

1. Tích cực đôn đốc Công ty nộp thuế nhập khẩu bổ sung bộ linh kiện CKD xe máy theo đúng kế hoạch và thời gian đã đăng ký với cơ quan hải quan (nộp xong toàn bộ số thuế nhập khẩu bổ sung phải nộp trong năm 2004).

2. Nếu quá thời hạn theo cam kết từng lần nộp mà Công ty chưa thực hiện thì Cục Hải quan Quảng Bình chủ động liên hệ và làm việc với Công ty (có biên bản làm việc) yêu cầu Công ty nộp đủ số thuế nhập khẩu bổ sung phải nộp theo đúng cam kết.

3. Định kỳ hàng tháng báo cáo về Tổng cục Hải quan tình hình nộp thuế nhập khẩu bổ sung bộ linh kiện CKD xe máy của Công ty Thương mại Tổng hợp Quảng Bình theo các tiêu chí: Số đã nộp, số còn phải nộp, kế hoạch trả nợ tiếp của doanh nghiệp.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Quảng Bình biết và triển khai thực hiện.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An