BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 49/BXD-TCCB
V/v: Quy định hệ thống tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề.

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2008

Kínhgửi: Các trường cao đẳng nghề, trung cấp nghề thuộc ngành Xây dựng.

Bộ Xây dựng nhận được Quyết địnhsố 01/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 17/01/2008 và Quyết định số 02/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 17/01/2008của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Ban hành Quy định hệ thống tiêuchí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng trường trung cấp nghề, trường cao đẳngnghề.

Bộ Xây dựng sao gửi các trường caođẳng nghề, các trường trung cấp nghề các Quyết định nói trên. Yêu cầu các trườngnghiên cứu và tiến hành lập kế hoạch phấn đấu đạt các tiêu chí, tiêu chuẩn kiểmđịnh chất lượng của trường mình theo từng giai đoạn và gửi về Bộ ( Vụ Tổ chứccán bộ) trước ngày 01/4/2008 để tổng hợp quản lý. Bộ sẽ phối hợp với Tổng cụcDạy nghề - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tiến hành việc kiểm định, đánh giáchất lượng các trường dạy nghề theo quy định./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Ng Văn Liên ( để b/c);
- Lưu VP, Vụ TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Uông Đình Chất