BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Số: 4902/TCT-CS
V/v: lệ phí trước bạ đối với nhà thuộc nhà nước tại DNNN

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2007

Kính gửi: CụcThuế tỉnh Bình Thuận

Trảlời Công văn số 1569/CT-THNVDT ngày 28/8/2007 của Cục Thuế tỉnh Bình Thuận hỏi vềviệc thu lệ phí trước bạ đối với nhà thuộc nguồn vốn ngân sách cấp tại doanhnghiệp nhà nước, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

-Tại điểm 5, Mục II Phần III Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005 của BộTài chính hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ cónêu:“Trường hợp tài sản thuộc đối tượng chịu lệ phí trước bạ chuyển dịch từngày Nghị định số 176/1999/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực thi hành (01/01/2000)thì mỗi lần chuyển dịch phải kê khai, nộp lệ phí trước bạ riêng cho từng lầnchuyển dịch (trừ trường hợp quy định tại khoản 14, mục III, phần I Thông tưnày). Trường hợp người giao tài sản chưa nộp lệ phí trước bạ thì người nhận tàisản phải nộp lệ phí trước bạ thay cho người giao tài sản theo quy định của phápluật”.

-Tại điểm 10, Thông tư số 02/2007/TT-BTC ngày 8/1/2007 của Bộ Tài chính về việcsửa đổi, bổ sung Thông tư số 95/2005/TT-BTC nêu trên, sửa đổi điểm 2.3, khoản2, Mục I, Phần II bằng điểm 2.3 mới như sau:

“2.3.Tỷ lệ (%) chất lượng còn lại của nhà chịu lệ phí trước bạ được quy định nhưsau:

a)Kê khai lệ phí trước bạ lần đầu: 100%;

b)Kê khai lệ phí trước bạ từ lần thứ 2 trở đi:

Thời gian sử dụng

Nhà cấp I

(%)

Nhà cấp II

(%)

Nhà cấp III

(%)

Nhà cấp IV
(bao gồm cả nhà biệt thự)

(%)

- Dưới 5 năm

95

90

90

80

- Từ 5 đến 10 năm

90

85

80

65

- Trên 10 năm đến 20 năm

80

70

60

40

- Trên 20 năm đến 50 năm

60

50

40

40

- Trên 50 năm

40

40

40

40

Thờigian đã sử dụng của nhà được tính từ thời điểm (năm) xây dựng hoàn thành bàngiao nhà (hoặc đưa vào sử dụng) đến năm kê khai, nộp lệ phí trước bạ nhà đó.Trường hợp hồ sơ không đủ căn cứ xác định được năm xây dựng nhà thì theo nămmua nhà hoặc nhận nhà”.

Căncứ các nội dung hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty Du lịch Bình Thuận làdoanh nghiệp nhà nước, đăng ký quyền sở hữu nhà thuộc nguồn vốn ngân sách nhànước do UBND tỉnh Bình Thuận giao vốn từ năm 2001, với trị giá xác định tạithời điểm giao vốn là 170 triệu đồng. Do nhà có nguồn gốc tiếp quản từ chế độcũ, được xây dựng từ năm 1970, nay Công ty đăng ký quyền sở hữu nhà thì xácđịnh giá trị còn lại làm căn cứ tính phí lệ phí trước bạ phải nộp như đối vớinhà đăng ký lần thứ hai trở đi theo hướng dẫn tại điểm 2.3.b, Điểm 10 Thông tưsố 02/2007/TT-BTC nêu trên.

Tổngcục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bình Thuận được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương