BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Số: 4906/TCT-CS
V/v: miễn, giảm tiền thuê đất

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2007

Kính gửi:

Công ty cổ phần May xuất khẩu
(Số 848 Bình Giã – P. Rạch Dừa – TP Vũng Tàu)

Trảlời công văn số 68/CV-VGF ngày 16/7/2007 của Công ty cổ phần May xuất khẩu VũngTàu về miễn tiền thuê đất theo điều kiện ưu đãi đầu tư, Tổng cục Thuế có ý kiếnnhư sau:

1/Việc xác định tiền thuê đất của Công ty CP May xuất khẩu Vũng Tàu đã được Tổngcục Thuế trả lời tại công văn số 2792/TCT-PCCS ngày 07/08/2006.

2/Về đề nghị được hưởng ưu đãi về tiền thuê đất đối với lô đất B, diện tích20.776,2 m2 của Công ty, Tổng cục Thuế trả lời như sau:

-Theo quy định tại điểm 1 mục IV Thông tư số 98/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002hướng dẫn thực hiện việc miễn thuế, giảm thuế cho các đối tượng được hưởng ưuđãi đầu tư theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ quy địnhchi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) số 03/1998/QH10 : “Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực hiện dự án đầu tư mà khôngthuê đất của Nhà nước hoặc thực hiện dự án đầu tư trên phần diện tích đất mà cơsở sản xuất, kinh doanh đã thuê của Nhà nước trước đây, kể cả trường hợp phầndiện tích đất thực hiện dự án đầu tư, cơ sở chưa ký hợp đồng thuê đất của nhànước, nhưng cơ sở đã thực tế sử dụng trước thời điểm thực hiện dự án và cơquan thuế đã quản lý thu tiền đất thì không đủ điều kiện được miễn tiền thuêđất theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 51/1999/NĐ-CP và hướng dẫn tại Thôngtư này.

Đốivới doanh nghiệp nhà nước sau khi chuyển thành công ty cổ phần theo quy địnhtại Nghị định số 64/2002/NĐ-CP và doanh nghiệp nhà nước giao cho tập thể ngườilao động, bán cho tập thể, cá nhân hoặc pháp nhân theo quy định tại Nghị địnhsố 103/1999/NĐ-CP mà doanh nghiệp mới thành lập vẫn thực hiện sản xuất, kinhdoanh trên diện tích đất mà doanh nghiệp nhà nước đã thuê của nhà nước trướcđây thì không được miễn tiền thuê đất theo quy định tại Điều 18 Nghị định số51/1999/NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư này. Trường hợp khi thực hiện chuyểnđổi hình thức sở hữu, doanh nghiệp mới thành lập có thể thuê thêm đất của Nhànước để mở rộng sản xuất, kinh doanh thì doanh nghiệp chỉ được miễn tiền thuêđất theo hướng dẫn tại Thông tư này cho phần diện tích mới thuê thêm để mở rộngsản xuất, kinh doanh”.

Căncứ quy định trên, trường hợp lô đất B, diện tích 20.776,2m2 của Côngty cổ phần May xuất khẩu Vũng Tàu, không phải là đất do Công ty cổ phần đượcnhà nước cho thuê thêm để mở rộng sản xuất sau khi cổ phần hóa mà là đất cónguồn gốc do nhận chuyển nhượng, đã được Xí nghiệp May xuất khẩu Vũng Tàu sửdụng từ ngày 07/10/2001 (trước khi cổ phần hóa) nhưng chưa ký Hợp đồng thuêđất, khi chuyển thành Công ty cổ phần May xuất khẩu Vũng tàu mới ký Hợp đồngthuê đất từ ngày 01/01/2004 thì không được hưởng ưu đãi về tiền thuê đất.

Tổngcục Thuế trả lời để Công ty biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế tỉnh BR-VT;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC, HT;
- Lưu: VT, CS (2)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương