TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4926/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục di chuyển hàng gửi KNQ

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2004

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh

Tổng cục Hải quan nhận được công văn không số ngày 11/10/2004 của Văn phòng đại diện Zahonero Virgili S.L của Công ty Donming Group LTD phản ánh việc gặp khó khăn trong quá trình làm thủ tục di chuyển hàng từ kho ngoại quan Vietrans Hải Phòng đến kho ngoại quan Tân Tạo - TP. Hồ Chí Minh (công văn gửi cả Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh). Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đối với trường hợp này về thủ tục hải quan áp dụng như thủ tục hải quan đối với hàng chuyển cửa khẩu, có nghĩa là doanh nghiệp phải có đơn xin chuyển cửa khẩu và Chi cục Hải quan kho ngoại quan nơi hàng di chuyển đến phải xác nhận vào đơn xin chuyển cửa khẩu của doanh nghiệp.

Yêu cầu Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo Chi cục Hải quan Tân Tạo căn cứ các quy định hiện hành về kho ngoại quan và thủ tục hải quan đối với hàng chuyển cửa khẩu để giải quyết thủ tục cho doanh nghiệp.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh