BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 4933/LĐTBXH-LĐTL
V/v chuyển xếp lương đối với công nhân lái và phụ xe reo

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2008

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hộitỉnh Quảng Bình

Trả lời công văn số 544/LĐTBXH ngày 21/7/2008 của Sở Laođộng - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình về việc ghi tại trích yếu, Bộ Laođộng - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo qui định tại Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày14/12/2004 của Chính phủ qui định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độphụ cấp lương trong các công ty nhà nước thì công nhân lái và phụ xe reo chuyểnxếp lương vào nhóm III - ngành lâm nghiệp của thang lương A2 ban hành kèm theoNghị định số 205/2004/NĐ-CP nêu trên.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Sở Lao động -Thương binh và xã hội tỉnh Quảng Bình được biết và hướng dẫn công ty thực hiệntheo đúng qui định của Nhà nước./.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
Phạm Minh Huân