TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4933/TCHQ-GSQL
V/v áp dụng thí điểm theo loại hình ICD

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2004

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2009/HC ngày 27 tháng 9 năm 2004 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về đề nghị cho phép áp dụng thí điểm đối với các lô hàng nhập khẩu chuyển về Địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu tại thành phố Việt Trì như thủ tục hải quan đối với hàng nhập khẩu chuyển về điểm thông quan nội địa (ICD). Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đồng ý cho phép áp dụng thí điểm đối với các lô hàng của các doanh nghiệp thuộc tỉnh Phú Thọ và các tỉnh lân cận nếu vận đơn ghi điểm giao hàng tại Thuỵ Vân, thành phố Việt Trì - Phú Thọ thì được áp dụng thủ tục hải quan quy định tại điểm 1, mục III, Quyết định số 53/2003/QĐ-BTC ngày 16 tháng 4 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu chuyển cửa khẩu.

Tổng cục Hải quan đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ sớm làm việc với Bộ Giao thông, Vận tải và Bộ Tài chính để thống nhất ý kiến trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị công nhận là Địa điểm thông qua nội địa (ICD).

Tổng cục Hải quan trả lời để Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ được biết.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh