BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4935TCT/NV7
V/v chính sách miễn giảm thuế thuê đất

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2002

Kính gửi: Cục thuế Thành phố Hà Nội

Trả lời Công văn số 20862 CT-NV ngày 11/11/2002 của Cục thuế thành phố Hà Nội hỏi về miễn, giảm tiền thuê đất của Công ty Cổ phần chè Kim Anh. Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Theo Mục IV, Phần B, Thông tư số 98/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện việc miễn thuế, giảm thuế cho các đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) số 03/1998/QH10 quy định miễn, giảm tiền thuê đất.

“ưu đãi về miễn tiền thuê đất theo quy định tại Điều 18, Nghị định số 51/1999/NĐ-CP được thực hiện như sau...

Đối với doanh nghiệp Nhà nước sau khi chuyển thành công ty cổ phẩn theo quy định tại Nghị định số 64/2002/NĐ-CP .., mà doanh nghiệp mới thành lập vẫn thực hiện sản xuất, kinh doanh trên diện tích đất mà doanh nghiệp Nhà nước đã thuê của Nhà nước trước đây thì không được miễn tiền thuê đất theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 51/1999/NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư này. Trường hợp khi thực hiện chuyển đổi hình thức sở hũu, doanh nghiệp mới thành lập có thuê thêm đất của Nhà nước để mở rộng sản xuất, kinh doanh thì doanh nghiệp chỉ được miễn tiền thuê đất theo hướng dẫn tại Thông tư này cho phần diện tích mới thuê thêm để mở rộng sản xuất, kinh doanh...”.

Căn cứ vào các quy định trên, trường hợp Công ty cổ phần chè Kim Anh mới thành lập và vẫn thực hiện sản xuất, kinh doanh trên diện tích đất mà doanh nghiệp đã thuê của Nhà nước trước đây thì không được miễn tiền thuê đất (kể cả xét miễn giảm tiền thuê đất đối với công việc xác định tỷ trọng vốn đầu tư tăng thêm của Công ty). Công ty chỉ được miễn tiền thuê đất kể từ ngày ký hợp đồng thuê đất đối với diện tích đất mới thuê thêm để mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế thành phố Hà Nội biết và thực hiện tính, thu tiền thuê đất của Công ty cổ phần chè Kim Anh theo đúng quy định./.

KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương