BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 4938/TCT-CS
V/v thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2007

Kínhgửi: Cục thuế thành phố Hà Nội.

Trả lời công văn số 14356/CT-HTrngày 09/10/2007 của Cục thuế thành phố Hà Nội về thuế suất thuế GTGT, Tổng cục Thuếcó ý kiến như sau:

Tại điểm 2.15, Mục II, Phần B Thôngtư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/04/2007 của Bộ Tài chính về thuế GTGT hướng dẫn:“Thức ăn gia súc, gia cầm và thức ăn cho vật nuôi khác bao gồm các loại đã hoặcchưa được chế biến tổng hợp như cám, bã khô lạc, bột cá, bột xương v.v…” ápdụng thuế suất thuế GTGT là 5%.

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, mặthàng bã bia được dùng làm thức ăn chăn nuôi hoặc làm nguyên liệu chế biến thứcăn chăn nuôi áp dụng thuế suất thuế GTGT là 5%.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuếđược biết và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Song Vũ
- Vụ Pháp chế; CST
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương