BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 4940/TCT-CS
V/v khai thuế TNDN của các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2007

Kínhgửi: Cục thuế tỉnh Điện Biên

Trả lời công văn số 1066/CT-KK &KTTngày 02/11/2007 của Cục thuế tỉnh Điện Biên hỏi về việc kê khai, nộp thuế TNDNđối với các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc, trực thuộc các Công ty viễnthông, Bưu điện, Ngân hàng, Công ty Bảo hiểm, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Do đặc điểm của các ngành viễnthông, bưu điện, ngân hàng, bảo hiểm là hạch toán tập trung toàn ngành, các đơnvị thành viên hạch toán phụ thuộc thực hiện kinh doanh theo chỉ đạo của vănphòng Tổng công ty hoặc văn phòng công ty chính vì vậy đối với các đơn vị thànhviên như Công ty viễn thông Điện Biên Lai Châu, Bưu điện tỉnh Điện Biên, Ngânhàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Điện Biên, Ngân hàng đầu tư phát triểnĐiện Biên, Công ty Bảo hiểm Điện Biên không phải kê khai thuế TNDN tại địaphương mà Tổng công ty hoặc Công ty chính, Hội sở chính có nghĩa vụ khai, nộpthuế TNDN tập trung tại trủ sở chính cả phần phát sinh tại các đơn vị trựcthuộc theo quy định điểm 1.3 Mục III Phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày14/06/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Quản lý thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Cụcthuế tỉnh Điện Biên biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương