BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 4941/TCT-CS
V/v thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2007

Kínhgửi: Cục Thuế tỉnh Kiên Giang

Trả lời công văn số 508/CT-THNVDT ngày29/8/2007 của Cục Thuế tỉnh Kiên Giang về xử lý đối với thuế GTGT nộp thừa, Tổngcục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm 5 mục I phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTCngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“5.1. Người nộp thuế phát hiện hồsơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót, nhầm lẫn gây ảnh hưởng đến sốthuế phải nộp thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế. Hồ sơ khai thuế bổ sungđược nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vàothời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quanthuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.

… 5.3. Trường hợp khai bổ sung hồsơ khai thuế làm giảm số thuế phải nộp, người nộp thuế được điều chỉnh giảmtiền thuế, tiền phạt (nếu có) tại ngày cuối cùng của tháng nộp hồ sơ khai bổsung; hoặc được bù trừ số thuế giảm vào số thuế phát sinh của lần khai thuếtiếp theo”.

Ngân hàng Sài Gòn Thương tín Chinhánh Kiên Giang áp dụng sai thuế suất thuế GTGT dẫn đến kê khai và nộp thừa sovới số thuế GTGT phải nộp, Ngân hàng được kê khai điều chỉnh giảm số thuế GTGTphải nộp theo hướng dẫn tại Thông tư số 60/2007/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuếtỉnh Kiên Giang biết và xem xét điều chỉnh giảm số tiền thuế GTGT phải nộp của Ngânhàng theo quy định.

Nơi nhận:- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương