BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4943TCT/NV4
V/v lệ phí trước bạ

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2002

Kính gửi: Ban quản lý dự án cấp nước thị xã Hà Tĩnh

Trả lời công văn số 48/BQLDA ngày 2/12/2002 của Ban quản lý dự án cấp nước thị xã Hà tĩnh về lệ phí trước bạ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Nghị định số 193/CP ngày 29/12/1994 của Chính phủ qui định về lệ phí trước bạ thì tài sản là ô tô, xe máy của dự án ODA không hoàn lại không thuộc các trường hợp không thu lệ phí trước bạ.

Do đó, trường hợp ô tô, xe máy thuộc dự án ODA không hoàn lại ( thực hiện từ 1/3/1995 đến 1/3/2000) do chính phủ AUSTRALIA tài trợ cho dự án cấp nước thị xã Hà Tĩnh, khi đăng ký quyền sở hữu, sử dụng với cơ quan quản lý nhà nước năm 1995 thì phải nộp lệ phí trước bạ theo qui định tại Nghị định số 193/CP nêu trên.

Tổng cục Thuế thông báo để Ban quản lý dự án cấp nước thị xã Hà tĩnh biết và thực hiện./.

KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương