BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4944TCT/NV5
V/v: thuế NK, thuế GTGT đối với Vật tư nhập khẩu của giàn công nghệ trung tâm CPP-3

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2002

Kính gửi: Tổng công ty Dầu khí Việt Nam .

Trả lời công văn số 5446/CV-TCKT ngày 18/11/2002 của Tổng công ty Dầu khí Việt Nam về việc Cục Hải quan tỉnh Bà rịa - Vũng Tàu tính thuế nhập khẩu, thuế GTGT đối với vật tự nhập khẩu cho giàn công nghệ trung tâm CPP - 3 của Xí nghiệp liên doanh dầu khí Việt - Xô, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 1, Điều 55 và khoản 1 Điều 54 Nghị định só 48/2000/NĐ-CP ngày 12/9/2000 của Chính phủ và điểm 1, mục III, phần thứ 2 Thông tư số 48/2001/TT-BTC ngày 25/6/2001 của Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện quy định về thuế đối với các tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí thì tổ chức, cá nhân tiến hành khai thác dầu khí chỉ được miễn thuế nhập khẩu đối với vật tư cần thiết cho hoạt động dầu khí mà trong nước chưa sản xuất được và không được miễn thuế GTGT đối với toàn bộ vật tư nhập khẩu

Căn cứ hướng dẫn tại Thông tư số 99/2000/TT-BTC ngày 12/10/200 của Bộ tài chính thì vật tư đi kèm thiết bị không được áp dụng để tính thuế cùng với thiết bị đồng bộ mà phải tính riêng theo suất của vật tư.

Do vậy, căn cứ các qui định nêu trên thì trường hượp Xí nghiệp liên doanh Dầu khí Việt Xô (hoặc đơn vị được uỷ thác nhập khẩu) nhập khẩu một số vật tư, thiết bị và phụ tùng đi kèm với thiết bị đồng bộ của tổ hợp công nghệ hoàn chỉnh giàn công nghệ trung tâm CPP – 3 để phục vụ cho việc lắp đặt giàn công nghệ CPP - 3 phục vụ cho hoạt động khai thác dầu khí, mà các loại vật tư này thuộc loại trong nước đã sản xuất được thì sẽ không được miễn thuế nhập khẩu, thuế GTGT khi nhập khẩu.

Việc xác định vật tư thuộc loại trong nước đã sản xuất được căn cứ vào Quyết định số 229/2001/QĐ-BKH ngày 18/5/2001 của Bộ Kế hoạch và đầu tư về việc ban hành danh mục vật tư, thiết bị vật tư, thiết bị phục vụ hoạt động dầu khí trong nước đã sản xuất được.

Tổng cục Thuế trả lời để Tổng công ty dầu khí Việt Nam biết và hướng dẫn các đơn vị thực hiện.

KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến