BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4945TCT/CS
V/v xác định ngành nghề ưu đãi thuế theo Luật KKĐT trong nước

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2002

Kính gửi: Cục thuế Bình định

Trả lời công văn số 1506 CT/NV ngày 09/12/2002 của Cục Thuế tỉnh Bình định hỏi về việc xác định ngành nghề để xác định miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo Luật khuyến khích đầu tư trong nước; Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1, Mục VI, Danh mục A ban hành kèm theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước, quy định lĩnh vực được hưởng ưu đãi đầu tư: “ Đầu tư mua sắm thiết bị thi công phục vụ xây dựng công trình...”.

Căn cứ qui định trên, cơ sở kinh doanh đang hoạt động, có đầu tư mua sắm thêm xe tải ben dùng để chở đất, đá...; mua xe ô tô con phục vụ giao dịch; xây dựng nhà xưởng dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của cơ sở không thuộc danh mục thiết bị thi công nên không được hưởng ưu đãi thuế về dự án đầu tư mở rộng, đầu tư chiều sâu theo quy định của Nghị định số 51/1999/NĐ-CP của Chính phủ.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế được biết và thực hiện ./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc