BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4947TCT/NV1
V/v:đề nghị bảo lưu ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2002

Kính gửi:

Công ty Pin ắc quy Miền Nam
(Số 752 Hậu Giang - Phường 12- Quận 6- Thành phố Hồ Chí Minh)

Trả công văn số 1223/PA-TV ngày 15/11/2002 của Công ty pin ắc quy Miền Nam đề nghị xin bảo lưu ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Thông tư số 22/2001/TT-BTC này 3/4/2001 của Bộ tài chính hướng dấn sửa đổi Thông tư số 146/1999/TT-BTC nagỳ 17/12/1999 của Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện việc miễn thuế, giảm thuế cho các đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo Nghịe định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) số 03/1998/QH10 thì:

Trường hợp Công ty pin ắc quy Miền Nam đủ điều kiện và thuộc diện được hưởng các ưu đãi thuế theo chế độ quy định (nêu trên) và Công ty đã được cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư thì Công ty thực hiện ưu đãi về thuế theo đúng quy định hiện hành. Thông tư số 22/2001/TT-BTC ngày 3/4//2001 của Bộ tài chính không quy định việc bảo lưu thời gian miễn giảm thuế

Tổng cục Thuế thông báo đây là ý kiến cuối cùng của Tổng cục Thuế với tư cách là Nhà chức trách có thẩm quyền Việt Nam trong thực hiện Hiệp định. Trường hợp không đồng ý với cách xử lý của Tổng cục thuế, Quý VPĐD có thể liên hệ trực tiếp với Bộ tài chính Nhật Bản là Nhà chức trách có thẩm quyền hoặc tiến hành các thủ tục khiếu nại khác mà Quý VPĐD cho là phù hợp.

Tổng cục thuế trả lời Công ty pin ắc quy Miền Nam biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc