BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 495/BXD-HĐXD
V/v: Hướng dẫn về cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài.

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2008.

Kính gửi: Công ty SASAKI ASSOCIATES, Inc

Bộ Xây dựng nhận được hồ sơ xin cấp giấy phép thầu xây dựngsố 02/SASAKI ngày 17/11/2008 của Công ty SASAKI ASSOCIATES, Inc. Sau khi nghiêncứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 1 của Quy chế Quản lý hoạt động củanhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam ban hành theo Quyếtđịnh số 87/2004/QĐ-TTg ngày 19/5/2004 của Thủ tướng Chính phủ thì công việcthiết lập nhiệm vụ thiết kế, tổ chức cuộc thi ý tưởng kiến trúc không thuộcphạm vi điều chỉnh của Quyết định nêu trên. Do đó Công ty SASAKI ASSOCIATES,Inc không phải xin giấy phép thầu xây dựng cho công việc này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, Vụ QLHĐXD (NLĐ - 03).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Thọ Vinh