BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 4951/LĐTBXH-LĐTL
V/v xếp hạng công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2008

Kínhgửi: Tổng công ty Lương thực miền Nam

Trả lời công văn số 155/TCT-HĐQTngày 19/12/2008 của Tổng công ty Lương thực miền Nam về việc ghi tại trích yếu,Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1/ Căn cứ qui định tại Thông tưsố 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/8/2005 của liên Bộ Lao động - Thương binhvà Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn xếp hạng và xếp lương đối với thành viênchuyên trách Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Phógiám đốc, Kế toán trưởng thì công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn mộtthành viên do Hội đồng quản trị xem xét, quyết định xếp hạng theo tiêu chuẩnban hành kèm theo Thông tư nêu trên.

2/ Sau khi xem xét báo cáo quyếttoán tài chính năm 2006, 2007 và kế hoạch năm 2008, Bộ Lao động - Thương binhvà Xã hội thấy rằng Công ty trách nhiệm hữu hạn Bình Tây đủ điểm xếp công tyhạng I, vì vậy đề nghị Hội đồng quản trị Tổng công ty quyết định xếp hạng vàxếp lương đối với viên chức quản lí công ty nêu trên theo qui định tại Thông tưliên tịch số 23/2005/TT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/8/2005 của liên Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính.

Bộ Lao động - Thương binh và Xãhội trả lời để Tổng Lương thực miền Nam biết và thực hiện theo đúng qui địnhcủa Nhà nước./.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
Phạm Minh Huân