BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 4953/LĐTBXH-LĐTL
V/v chuyển giao dự thảo thoả ước lao động tập thể ngành Dệt May Việt Nam

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2008

Kính gửi:

- Hiệp hội Dệt May Việt Nam
- Công đoàn Dệt May Việt Nam

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thôngbáo số 60/TB-VPCP ngày 30/3/2007 của Văn phòng Chính phủ, ngày 23/4/2008 Bộ Laođộng - Thương binh và Xã hội đã thành lập Tổ công tác xây dựng và thí điểm kýkết thoả ước lao động tập thể ngành với sự tham gia của đại diện Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phòng Thương mại vàCông nghiệp Việt Nam, Bộ Công Thương, Hiệp hội Dệt May Việt Nam, Công đoàn DệtMay Việt Nam và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội. Tổ côngtác đã xây dựng dự thảo thoả ước lao động tập thể đối với ngành Dệt May ViệtNam, với những nội dung mang tính chất gợi ý để hai bên thực hiện việc thươnglượng, đi đến ký kết thoả ước lao động tập thể ngành.

Dự thảo thoả ước nêu trên đã được lấy ý kiến chuyên gia nướcngoài (Na uy, Đức và Tổ chức Lao động Quốc tế), gần 100 doanh nghiệp dệt mayqua 03 cuộc Hội thảo (02 cuộc tại Hà Nội, 01 cuộc tại TP Hồ Chí Minh) và Tổcông tác đã tổng hợp, tiếp thu và tổ chức thảo luận để hoàn thiện.

Ngày 25/12/2008, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cũng đãban hành Quyết định số 1846/QĐ-LĐTBXH về thí điểm thực hiện thương lượng, kýkết thoả ước Lao động tập thể ngành Dệt May Việt Nam, làm cơ sở để ngành DệtMay Việt Nam tiến hành việc thương lượng, ký kết thoả ước lao động tập thểngành.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chuyển tới Hiệp hội DệtMay Việt Nam, Công đoàn Dệt May Việt Nam Quyết định số 1486/QĐ-LĐTBXH và dựthảo thoả ước lao động tập thể ngành nêu trên để hai bên tiến hành việc thươnglượng, ký kết theo trình tự, thủ tục quy định. Trong quá trình hai bên thươnglượng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ phối hợp, hỗ trợ kỹ thuật để tháogỡ những vướng mắc phát sinh.

Đề nghị Hiệp hội Dệt May Việt Nam và Công đoàn Dệt May ViệtNam sớm triển khai việc thương lượng để đi đến ký kết thoả ước Lao động tập thểngành./.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
Phạm Minh Huân