BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 4959/TCT-CS
V/v thu thuế GTGT

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2007

Kínhgửi: Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng giao thông vận tải

Trả lời công văn số 1017/TVXD /TCKT ngày23/10/2007 của Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng giao thông vận tải vềthuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại điểm 5.12 mục IV Phần B Thôngtư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính về thuế GTGT quy định: “Cơ sởxây dựng có công trình xây dựng, lắp đặt mà thời gian thực hiện dài, việc thanhtoán tiền thực hiện theo tiến độ hoặc theo khối lượng công việc hoàn thành bàngiao, phải lập hóa đơn thanh toán khối lượng xây lắp bàn giao. Hóa đơn GTGT phảighi rõ doanh thu chưa có thuế và thuế GTGT. Trường hợp công trình xây dựng hoànthành đã lập hoá đơn thanh toán giá trị công trình nhưng khi duyệt quyết toángiá trị công trình xây dựng cơ bản có điều chỉnh giảm giá trị khối lượng xâydựng phải thanh toán thì lập hóa đơn, chứng từ điều chỉnh giá trị công trìnhphải thanh toán như trường hợp quy định tại điểm 5.9 mục này”.

- Tại mục I Phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC (nêu trên) quy định: “Thời điểm xác định giá tính thuế GTGT theo hướng dẫn tạiMục I Phần B này là thời điểm cơ sở kinh doanh đã chuyển giao quyền sở hữu,quyền sử dụng hàng hóa, dịch vụ (đối với trường hợp xây dựng, lắp đặt là thờiđiểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng,lắp đặt hoàn thành), không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền”.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên thì:

- Trường hợp Công ty thực hiện các hồsơ thiết kế, dự án đầu tư thời gian thực hiện kéo dài thì Công ty lập hóa đơn giátrị gia tăng và ghi nhận doanh thu căn cứ theo biên bản nghiệm thu bàn giao hoặctheo giá trị khối lượng hoàn thành nghiệm thu bàn giao. Trường hợp hợp đồngnghiệm thu bàn giao đã lập hóa đơn thanh toán nhưng khi chủ đầu tư nộp ra Khobạc để thanh toán, Kho bạc Nhà nước tiếp tục kiểm tra, thẩm định có điều chỉnh giảmgiá trị chấp nhận thanh toán thì Công ty lập hoá đơn, chứng trừ điều chỉnh giátrị phải thanh toán như trường hợp quy định tại điểm 5.9 mục IV Phần B Thông tưsố 32/2007/TT-BTC (nêu trên).

- Trường hợp Công ty có các Hợp đồngkhảo sát địa hình, khảo sát địa chất; Hợp đồng cung cấp nhân sự; Hợp đồng cungcấp văn phòng, ô tô cho nhà thầu chính trong hợp đồng nêu; Công ty chỉ được nhàthầu chính chấp nhận hồ sơ nghiệm thu, thanh toán khi việc đề nghị nghiệm thuthanh toán đã được hai bên thảo luận thống nhất và được chủ đầu tư chấp nhậnthì khi được chủ đầu tư phê duyệt nghiệm thu thanh toán, Công ty lập hóa đơnGTGT và ghi nhận doanh thu.

Tổng cục Thuế trả lời để Công tybiết và liên hệ với cơ quan thuế địa phương để thực hiện.

Nơi nhận:- Như trên;
- Cục thuế TP.Hà Nội;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC;
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương