BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 4963/TCT-CS
V/v xác định đối tượng không chịu thuế GTGT

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2007

Kínhgửi: Cục thuế TP Hà Nội

Trả lời công văn 13759/CT-HTr ngày 28/9/2007của Cục thuế TP Hà Nội về việc xác định đối tượng không chịu thuế GTGT, Tổngcục Thuế có ý kiến như sau:

Tại tiết b điểm 1.23 mục II phần A Thôngtư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quyđịnh: “… Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển đường bộ, đường biển, đường sông, đườngsắt và đường hàng không của hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài về đến sân bay,bến cảng hoặc cửa khẩu biên giới đất liền của Việt Nam” thuộc đối tượng khôngchịu thuế GTGT.

Tại tiết c điểm 1.23 mục II phần A Thôngtư số 32/2007/TT-BTC nêu trên hướng dẫn: “Trường hợp trong hợp đồng vận tải cócả chặng nội địa mà không tách được doanh thu vận tải nội địa, quốc tế thìdoanh thu không chịu thuế GTGT bao gồm cả doanh thu vận tải nội địa”.

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp doanhnghiệp bảo hiểm thực hiện hợp đồng bảo hiểm hàng hóa vận chuyển từ nước ngoàivề kho tàng nội địa tại Việt Nam và không tách được phí bảo hiểm hàng hóa vậnchuyển quốc tế và phí bảo hiểm hàng hóa vận chuyển nội địa thì toàn bộ phí bảohiểm của hợp đồng thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Trường hợp hợp đồng bảohiểm tách riêng được phí bảo hiểm cho vận tải quốc tế và phí bảo hiểm cho vậntải nội địa thì phí bảo hiểm chặng nội địa thuộc đối tượng chiu thuế GTGT.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế TPHà Nội biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện.

Nơi nhận:- Như trên;
- Vụ Pháp chế; Vụ CST;
- Công ty TNHH AON Việt Nam (Phòng 1406 tầng 14 Toà nhà Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, Hà Nội)
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương