BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 4965/LĐTBXH-LĐTL
V/v chi phí tiền lương, phụ cấp trong xây dựng đơn giá các công trình trên Quần đảo Trường Sa

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2008

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hoà

Trả lời công văn số 3193/SXD-KTTH ngày 03 tháng 11 năm 2008của quí Sở về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ýkiến như sau:

Hiện nay, một số công trình xây dựng trọng điểm của Nhà nướccó điều kiện thi công khó khăn, người lao động trực tiếp tham gia xây dựng côngtrình được hưởng một số chế độ phụ cấp cao hơn qui định chung.

Vì vậy, đề nghị Sở Xây dựng Khánh Hòa xác định nếu các côngtrình xây dựng thuộc nguồn vốn nhà nước ở Trường Sa là công trình trọng điểm,điều kiện thi công khó khăn thì báo cáo Uỷ Ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa có côngvăn đề nghị Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính xem xét,giải quyết các chế độ để làm căn cứ đưa vào đơn giá, dự toán công trình./.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
Phạm Minh Huân