BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 4966/TCT-CS
V/v: thuế GTGT đối với hàng hoá cung ứng trực tiếp cho vận tải quốc tế.

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2007

Kính gửi: Công ty cổ phầnkhí công nghiệp Việt Nam.

Trả lời công văn số 169/CV /KCN ngày16/7/2007 của Công ty cổ phần khí công nghiệp Việt Nam về việc thuế GTGT đốivới hàng hoá cung ứng trực tiếp cho vận tải quốc tế, Tổng cục Thuế có ý kiếnnhư sau:

Tại điểm 1.23.d1 mục II phần A Thông tưsố 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quyđịnh:“Hàng hoá, dịch vụ cung ứng để sử dụng cho hoạt động vận tải quốc tếnhư suất ăn, nước uống, khăn, giấy vệ sinh; dịch vụ vệ sinh phương tiện vậntải, phao, dù cứu hộ; lái dắt tàu biển, dẫn đường hạ, cất cánh tàu bay, cầucảng; cởi buộc dây tàu biển; ống lồng tàu bay và một số hàng hoá, dịch vụ kháccung ứng trực tiếp cho vận tải quốc tế” thuộc đối tượng không chịu thuếGTGT.

Trường hợp Công ty cổ phần khí công nghiệpViệt Nam cung cấp khí nitơ lỏng cho Công ty cổ phần xăng dầu VIPCO để vệ sinhphương tiện vận tải làm sạch bồn chứa gas sử dụng cho hoạt động vận tải quốc tếthì thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Về thủ tục cung cấp khí nitơ lỏng đểphục vụ cho dịch vụ vệ sinh phương tiện vận tải quốc tế thì hai bên phải có hợpđồng và được thể hiện rõ nội dung việc cung cấp mặt hàng này chỉ sử dụng chovận tải quốc tế và cam kết thực hiện đúng quy định. Trường hợp khí nitơ lỏngkhông phục vụ cho vận tải quốc tế thì thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty cổ phầnkhí công nghiệp Việt Nam biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Cục thuế TP Hà Nội;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS(3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương