BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4967/TM-KV1
V/v Xuất nhập khẩu hàng hoá qua khu vực thác Bản Giốc, Cao Bằng

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2004

Kính gửi:

Bộ Ngoại giao (Ban Biên giới)
Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan)
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Bộ Y tế
Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng

Bộ Thương mại nhận được công văn số 1044/UB-TM ngày 27/9/2004 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc xin phép xuất khẩu nhập khẩu hàng hoá với Trung Quốc qua khu vực hạ lưu thác Bản Giốc thuộc địa bàn xã Minh Long huyện Hạ Lang, Cao Bằng.

Để có cơ sở xem xét đề nghị của tỉnh Cao Bằng, Bộ Thương mại đề nghị quý cơ quan cho biết ý kiến Bộ đóng góp ý kiến đối với vấn đề này.

Công văn trả lời xin gửi về Bộ Thương mại (Vụ Châu Á - Thái Bình Dương) trước ngày 13/10/2004.

Đề nghị quý Bộ có ý kiến trả lời trước ngày 18/10/2004.

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý cơ quan.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu