BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 4968/TCT-CS
V/v: chính sách thuế đối với chuyển quyền sử dụng đất.

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2007

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hà Nội.

Trảlời công văn số 11460/CV /CT-HTr ngày 21/8/2007 của Cục thuế TP Hà Nội về chínhsách thuế đối với chuyển quyền sử dụng đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1.Tại điểm 11 Mục I phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tàichính hướng dẫn về thuế GTGT quy định: “Đối với hoạt động kinh doanh bất độngsản, giá tính thuế GTGT đối với nhà, hạ tầng gắn với đất được trừ giá đất theogiá do UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định tại thời điểmnhận quyền sở hữu hoặc sử dụng bất động sản”.

Tạiđiểm 1.6 mục II phần A Thông tư số 32/2007/TT-BTC nêu trên quy định: “Chuyểnquyền sử dụng đất” không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.

Căncứ quy định trên, đề nghị Cục thuế TP Hà Nội kiểm tra trên thực tế việc chuyểnnhượng đất của Công ty cổ phần xây dựng và phát triển đô thị Hoà Phát để hướngdẫn thực hiện.

Trườnghợp Công ty cổ phần xây dựng và phát triển đô thị Hoà Phát mua lô đất tại địachỉ 23 Lý Thái Tổ (Hà Nội) cùng với nhà trên đất để thực hiện dự án nhưng saukhi tiến hành phá dỡ ngôi nhà, Công ty không tiếp tục thực hiện dự án do gặpnhiều khó khăn và đã chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở gắn với nền móng, cơ sởhạ tầng điện, nước...thì phải kê khai, nộp thuế GTGT đối với hoạt động kinhdoanh bất động sản với thuế suất thuế GTGT 10%. Giá tính thuế GTGT là giá ghitrên hợp đồng chuyển nhượng trừ đi giá đất do UBND TP Hà Nội quy định tại thờiđiểm mua nhà.

Trườnghợp Công ty chuyển nhượng lô đất, không còn nhà và hạ tầng trên đất thì việcchuyển nhượng này không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.

2.Công ty cổ phần xây dựng và phát triển đô thị Hoà Phát phải nộp thuế thu nhậptừ chuyển quyền sử dụng đất đối với việc chuyển nhượng lô đất trên. Giá vốn củalô đất chuyển quyền được xác định theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 13 Nghị địnhsố 24/2007/NĐ-CP ngày 14/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luậtthuế thu nhập doanh nghiệp. Thuế chuyển quyền sử dụng đất Công ty đã nộp thaycho người bán trước đây không được tính vào giá vốn của lô đất khi tính thuếthu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất.

Tổngcục Thuế trả lời để Cục thuế TP Hà Nội biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty CPXD và PT đô thị Hoà Phát
(22 Hàng Chuối, Hà Nội);
- Vụ Pháp chế; Vụ CST;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS(3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương