BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 4969/LĐTBXH-LĐTL
V/v nâng bậc lương đối với người lao động

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2008

Kính gửi: Tổng Công ty Công nghiệp Xi măngViệt Nam

Trả lời công văn số 1557/XMVN-TCLĐ ngày 08/12/2008 của Tổngcông ty công nghiệp xi măng Việt Nam về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Thông tư số 18/TT-BLĐTBXH ngày 16/9/2008của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 12/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30/5/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướngdẫn một số điều của Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủthì việc nâng bậc lương sớm từ một bậc trở lên và rút ngắn thời hạn nâng bậclương tại Tổng công ty được thực hiện như sau:

- Trường hợp nâng bậc lương sớm từ một bậc trở lên, nếu thờiđiểm xét nâng bậc lương trùng với thời điểm xét nâng bậc lương sớm thì khi đãnâng bậc lương sớm, thời gian giữ bậc lương trước đó tiếp tục được bảo lưu đểxét nâng bậc lương cho lần tiếp theo. Nếu có đủ thời gian ít nhất 3 năm (36tháng) trở lên thì tiếp tục được xét nâng bậc lương;

- Trường hợp rút ngắn thời hạn năng bậc lương, nếu thời điểmxét nâng bậc lương trùng hoặc gần trùng với thời điểm xét rút ngắn thời hạnnâng bậc lương thì thời điểm nâng bậc lương lần sau được tính từ ngày có quyếtđịnh nâng bậc lương mới. Không rút ngắn thời điểm nâng bậc lương lần sau.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Tổng Công tyCông nghiệp Xi măng Việt Nam được biết và thực hiện./.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
Phạm Minh Huân