BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 4969/TCT-CS
V/v chính sách thuế GTGT

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2007

Kínhgửi: Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi

Trảlời công văn số 1711/CT-TTHT ngày 08/08/2007 của Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi đề nghịhướng dẫn Vướng mắc về chính sách thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1.Về việc kê khai thuế GTGT đối với hàng khuyến mại, quảng cáo:

Tạiđiểm 5.4, mục IV, phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chínhhướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003, Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuếGTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT quy định:''Đốivới hàng hoá, dịch vụ dùng để trao đổi, cho, biếu, tặng, khuyến mại, quảngcáo, trả thưởng, trả thay tiền lương cho người lao động hoặc tiêu dùngnội bộ không phục vụ cho sản xuất, kinh doanh hoặc phục vụ cho sảnxuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ không chịu thuế GTGT thì phải lập hoá đơnGTGT (hoặc hoá đơn bán hàng), trên hoá đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuếGTGT như hoá đơn xuất bán hàng hoá cho khách hàng”.

Tạiphần các phụ lục và hướng dẫn lập tờ khai thuế GTGT đối với chỉ tiêu hàng hoá, dịchvụ bán ra trong kỳ kèm theo Thông tư số 32/2007/TT-BTC nêu trên chỉ hướng dẫn:''Mộtsố trường hợp xuất hàng hoá có lập hoá đơn GTGT nhưng không tính doanhthu, không tính thuế GTGT và không kê khai vào chỉ tiêu này:

Sản phẩm hàng hoá xuất để tiêu dùng nội bộ, khuyến mại, quảngcáo phục vụ cho sản xuất kinh doanh HHDV chịu thuế GTGT, cơ sở sử dụng hoá đơnGTGT, trên hoá đơn ghi rõ là hàng tiêu dùng nội bộ phục vụ cho sản xuấtkinh doanh hay khuyến mại, quảng cáo không thu tiền ''.

Căncứ vào hướng dẫn trên, trường hợp trong thời gian Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày14/6/2007 của Bộ Tài chính chưa có hiệu lực thi hành thì việc kê khai chỉ tiêuhàng hoá xuất để khuyến mại, quảng cáo không phải hạch toán vào doanh thu trên sổkế toán nhưng vẫn kê khai, nộp thuế GTGT. Giá tính thuế theo giá bán của sản phẩmHHDV cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh.

2.Về khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với hàng hoá dùng để khuyến mại, quảng cáo:

Tạiđiểm 1.2.c6 mục III, phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC nêu trên hướng dẫn:''Thuếgiá trị gia tăng đầu vào của hàng hoá (kể cả hàng hoá mua ngoài hoặc hànghoá do doanh nghiệp tự sản xuất) mà doanh nghiệp sử dụng để khuyến mại,quảng cáo dưới các hình thức phục vụ cho sản xuất kinh doanh hàng hoá,dịch vụ chịu thuế GTGT thì được khấu trừ thuế GTGT đầu vào ''.

Căncứ hướng dẫn trên, hàng hoá do doanh nghiệp tự sản xuất để khuyến mại, quảng cáodưới các hình thức phục vụ cho sản xuất kinh doanh thì doanh nghiệp được khấutrừ thuế GTGT đầu vào đối với phần nguyên liệu mua vào để sản xuất hàng khuyếnmại, quảng cáo đó.

Tổngcục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi biết và hướng dẫn doanh nghiệp thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban Kê khai và kế toán thuế;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương