BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 4973/TCT-CS
V/v khấu hao TSCĐ.

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2007

Kínhgửi: Công ty Cổ phần Điện tử Việt Nhật.

Trảlời công văn số 06-VN/2007 ngày 07/05/2007 của Công ty Cổ phần Điện tử ViệtNhật về khấu hao tài sản cố định đối với bộ khuôn mẫu, Tổng cục Thuế có ý kiếnnhư sau:

TạiĐiều 3 Mục II Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ ban hành kèm theoQuyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính quy định về tiêuchuẩn nhận biết tài sản cố định như sau:

''a. Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từviệc sử dụng tài sản đó;

b. Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách tincậy;

c Có thời gian sử dụng từ 1 năm trở lên;

d. Có giá trị từ 10.000.000 (mười triệu đồng) trở lên ''.

Tạikhoản 5 Điều 5 Chương II Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/02/2007 của Chínhphủ quy định về thuế TNDN hướng dẫn về chi phí mua ngoài được tính vào chi phíhợp lý như sau:''Chi phí dịch vụ mua ngoài: điện, nước, điện thoại,sửa chữa tài sản cố định; tiền thuê tài sản cố định; kiểm toán; dịch vụpháp lý, thiết kế, xác lập và bảo vệ nhãn hiệu hàng hoá; bảo hiểm tài sản; chitrả tiền sử dụng các tài liệu kỹ thuật; bằng sáng chế; giấy phép công nghệ khôngthuộc tài sản cố định, các dịch vụ kỹ thuật và dịch vụ mua ngoài khác ''.

Căncứ các quy định trên, trường hợp Công ty Cổ phần Điện tử Việt Nhật đặt đối tácnước ngoài sản xuất bộ khuôn mẫu theo thiết kế riêng, sau đó đối tác nước ngoàisử dụng bộ khuôn mẫu này để sản xuất máy tính bỏ túi mang thương hiệu của Côngty theo hợp đồng ký với Công ty, Công ty chưa xác định được sẽ sản xuất baonhiêu máy tính từ bộ khuôn mẫu này, tức là chưa xác định được thời gian sử dụngvà không chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng bộkhuôn này, vì vậy bộ khuôn không thoả mãn các tiêu chuẩn là tài sản cố định; dođó Công ty không trích khấu hao TSCĐ đối với bộ khuôn mẫu này. Chi phí mua bộkhuôn mẫu được xác định là chi phí dịch vụ mua ngoài, và hạch toán vào chi phísản xuất kinh doanh trong kỳ.

Tổngcục Thuế trả lời để Công ty Cổ phần Điện tử Việt Nhật biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT TP HCM;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương