BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 4976/TCT-CS
V/v thuế suất thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2008

Kínhgửi: Cục thuế tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

Trả lời công văn số 3011/CT-TTHTngày 03/6/2008 của Cục thuế tỉnh Vũng Tàu về thuế suất thuế GTGT đối với muốinhập khẩu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1.3 mục II phần A Thôngtư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn: “Sản phẩm muốibao gồm: muối sản xuất từ nước biển, muối mỏ tự nhiên, muối tinh, muối i-ốt”thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Căn cứ vào Biểu thuế suất thuếGTGT theo Danh mục biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 62/2004/TT-BTC ngày 24/6/2004 của Bộ Tài chính thì “muối (kể cả muối ăn và muốiđã bị làm biến tính) và natri clorua tinh khiết, có hoặc không ở dạng dung dịchnước hoặc có chứa chất chống đóng bánh hoặc chất làm tăng độ chẩy; nước biển”mã hàng 2501, thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Căn cứ hướng dẫn trên và ý kiếncủa Bộ Công Thương tại công văn số 7362/BCT-NL ngày 20/8/2008, trường hợp trênđịa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có một số doanh nghiệp nhập khẩu muối (tên thươngmại là Sodium Chloride, công thức hoá học là NaCl) dùng trong dung dịch khoan,được sản xuất từ nước biển thì mặt hàng muối này thuộc đối tượng không chịuthuế GTGT.

Trường hợp doanh nghiệp nhậpkhẩu muối đã nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu với thuế suất 5%, bán cho doanhnghiệp khác với thuế suất thuế GTGT 5% và đã kê khai với thuế suất 5% thì khôngđặt vấn đề truy thu, truy hoàn.

Tổng cục Thuế trả lời để Cụcthuế tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Vụ PC, Vụ CST;
- TCHQ (để phối hợp t/h);
- Ban PC;
- Lưu: VT, TCT(VT, CS)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương