BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 4982/LĐTBXH-LĐTL
V/v chế độ phụ cấp thu hút

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2008

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An

Trả lời công văn số 8405/UBND .NN ngày 16/12/2008 của Uỷ bannhân dân tỉnh Nghệ An về việc ghi tại trích yếu. Bộ Lao động - Thương binh vàXã hội có ý kiến như sau:

Theo qui định tại Thông tư số 10/2005/TT-BLĐTBXH ngày05/01/2005 của liên Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tàichính thì chế độ phụ cấp thu hút chỉ áp dụng đối với cán bộ, công chức, viênchức làm việc cho các cơ quan hành chính, sự nghiệp, vũ trang và công ty nhànước mới đến làm việc ở các vùng kinh tế mới, cơ sở kinh tế và đảo xa đất liền cóđiều kiện sinh hoạt đặc biệt khó khăn.

Theo qui định tại Thông tư số 14/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30tháng 5 năm 2003 và Thông tư số 28/2007/TT-BLĐTBXH ngày 05/12/2007 của Bộ Laođộng - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 114/2002/NĐ-CPngày 31/12/2002 của Chính phủ về tiền lương đối với người lao động làm việctrong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và cơ quan, tổ chức nước ngoàihoặc quốc tế tại Việt Nam thì doanh nghiệp được quyền tự xây dựng hệ thốngthang lương, bảng lương và quy định chế độ phụ cấp thu hút hoặc vận dụng chế độphụ cấp thu hút theo qui định tại Thông tư số 10/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC nêutrên để trả lương cho người lao động phù hợp với điều kiện sản xuất, kinh doanhvà điều kiện lao động của doanh nghiệp.

Vì vậy, căn cứ vào các quy định nêu trên, mức tiền công trênthị trường lao động, Công ty TNHH mía đường Nghệ An Tate & Lyle tự xem xétviệc vận dụng chế độ phụ cấp thu hút cho phù hợp với điều kiện sản xuất, kinhdoanh và điều kiện lao động của Công ty nhưng tối đa không quá 30% so với mứclương cơ bản ghi trong hợp đồng và đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương vàcác chế độ với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Uỷ ban nhândân tỉnh Nghệ An biết và hướng dẫn Công ty xem xét, quyết định./.

T/L BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
Phạm Minh Huân