BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4982/TM-CSTNTN

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2002

Kính gửi:

Chi nhánh công ty BRITISH AMERICAN TOBACCO VIETNAM
(6/F, Sun Wah Tower-115 Nguyễn Huệ-Q1-Tp.Hồ Chí Minh

Ngày 28/11/2002 Bộ Thương mại nhận được văn bản đề ngày 07/11/2002 của Chi nhánh Công ty British American Tobaco Vietnam (Chi nhánh BAT Việt Nam) giới thiệu doanh nghiệp thương mại phân phối các sản phẩm thuốc lá của Chi nhánh. Sau khi xem xét, Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

Việc giới thiệu danh sách doanh nghiệp phân phối thuốc lá, Chi nhánh BAT Việt Nam chưa thực hiện đúng theo quy định của Nghị quyết số 12/2000/NQ-C P ngày 14/8/2000, Nghị định số 76/2001/NĐ-C P ngày 22/10/2001 của Chính phủ CHXHCNVN, các quy định tại Thông tư số 30/1999/Tổng cục thuế-BTM ngày 09/9/1999 và Văn bản số 2982/THươNG MạI-CSTNTN ngày 31/7/2002 của Bộ Thương mại hướng dẫn cấp Giấy phép kinh doanh thuốc lá năm 2003 cho các doanh nghiệp.

Cụ thể:

1 - Theo quy định của Nghị định số 76/2001/NĐ-C hính phủ và Thông tư số 30/1999/Tổng cục thuế-BTm, Nhà máy thuốc lá Sài Gòn là doanh nghiệp sản xuất thuốc lá, không phải doanh nghiệp thương mại chuyên phân phối thuốc lá. Do đó, Nhà máy thuốc lá Sài Gòn không nằm trong diện thương nhân được cấp Giấy phép kinh doanh thuốc lá để mua hoặc làm đại lý phân phối thuốc lá cho doanh nghiệp khác. Mặt khác, Chi nhánh BAT Việt Nam được phép thành lập để bao tiêu các sản phẩm mang nhãn hiệu 555 do Nhà máy thuốc lá Sài Gòn sản xuất theo bản quyền của BAT Anh Quốc và tổ chức hệ thống phân phối tiếp theo trên thị trường Việt Nam. Vì vậy, sau khi BAT Việt Nam mua sản phẩm trên của Nhà máy thuốc lá Sài Gòn thì không thể bán trở lại cho Nhà máy thuốc lá Sài Gòn để Nhà máy này lại bán cho các doanh nghiệp thương mại khác. Nhà máy thuốc lá Sài Gòn không được quyền tổ chức phân phối sản phẩm nhãn hiệu 555.

2- Tại Khoản 1 Mục I Văn bản số 2982/T M- CSTNTN, để thực hiện Nghị quyết của Chính phủ số 12/2000/NĐ-C P, Bộ Thương mại đã nói rõ mục tiêu, phương hướng cấp Giấy phép kinh doanh thuốc lá năm 2003 cho các doanh nghiệp bán buôn thuốc lá; danh sách thương nhân bán buôn thuốc lá do Chi nhánh BAT Việt Nam đề xuất chưa quán triệt và đáp ứng yêu cầu này.

Bộ Thương mại đề nghị Chi nhánh BAT Việt Nam nghiên cứu kỹ hơn các văn bản của Chính phủ Việt Nam cũng như của Bộ Thương mại để tiếp tục tổ chức hệ thống phân phối thuốc lá, sớm điều chỉnh danh sách các thương nhân làm đại lý cho Chi nhánh một cách phù hợp với các quy định và hướng dẫn đã nêu ở trên.

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CSTNTN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Sáng