BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 4983/LĐTBXH-LĐTL
V/v chế độ tiền lương đối với Ban quản lý dự án An toàn giao thông

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2008

Kính gửi: Ban Quản lý dự án An toàn giaothông

Trả lời công văn số 699/VP-TSPMU ngày 18/12/2008 của BanQuản lý dự án An toàn giao thông về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Quyết định số 198/1999/QĐ-TTg ngày30/9/1999 của Thủ tướng Chính phủ về tiền lương đối với Ban quản lý dự án đầutư xây dựng, Thông tư hướng dẫn số 32/1999/TT-BLĐTBXH ngày 23/12/1999 và Thôngtư số 29/2007/TT-BLĐTBXH ngày 05/12/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xãhội, đối với các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc nhóm A, nếu bảo đảm đủcác điều kiện quy định tại Quyết định số 198/1999/QĐ-TTg và Thông tư số32/1999/TT-BLĐTBXH nêu trên thì được áp dụng hệ số điều chỉnh tăng thêm khôngquá 2 lần so với mức lương tối thiểu chung (mức lương tối thiểu chung tại thờiđiểm ngày 1/1/2008 là 540.000 đồng/tháng).

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Ban Quản lýdự án An toàn giao thông được biết để xây dựng quỹ tiền lương và báo cáo Uỷ banAn toàn giao thông Quốc gia xem xét, quyết định./.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
Phạm Minh Huân