BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 4984/LĐTBXH-TL
V/v đơn giá tiền lương năm 2008 đối với Tập đoàn Điện lực Việt Nam  

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2008

Kínhgửi: Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Trả lời công văn số 720/EVN-HĐQTngày 18/12/2008 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ghi tại trích yếu, saukhi có ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 16096/BTC-TCDN ngày 31/12/2007,Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thỏa thuận như sau:

1. Đơn giá tiền lương sản xuấtkinh doanh điện của Công ty mẹ - Tập đoàn Điện lực Việt Nam năm 2008 là 7.510 đồng/1000kwh điện bán, tương ứng với các chỉ tiêu kế hoạch như sau:

- Sản lượng điện bán: 72.153 triệukwh;

- Lợi nhuận: 1.034 triệu đồng;

- Nộp ngân sách nhà nước: theo đúngquy định của pháp luật.

2. Thực hiện điều chỉnh đơn giátiền lương khi sản lượng điện bán thực hiện cao hơn kế hoạch như sau:

- Sản lượng điện bán thực tếthực hiện đạt dưới 120% so với kế hoạch thì đơn giá tiền lương bằng 100% đơn giágốc;

- Sản lượng điện bán thực tếthực hiện đạt từ 120% đến dưới 130% so với kế hoạch thì phần vượt, đơn giá tiềnlương tính bằng 50% đơn giá gốc;

- Sản lượng điện bán thực tếthực hiện đạt từ 130% trở lên so với kế hoạch thì phần vượt, đơn giá tiền lươngtính bằng 30% đơn giá gốc.

3. Quỹ tiền lương kế hoạch năm2008 đối với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc của Tập đoàn Điện lựcViệt Nam là 2.688 triệu đồng, được tạm ứng hàng tháng nhưng tối đa bằng 80% quỹlương trên, phần tiền lương còn lại được thanh toán vào cuối năm theo mức độ hoànthành nhiệm vụ.

4. Tiền thưởng vận hành an toàn điệnnăm 2008, Hội đồng quản trị Tập đoàn Điện lực Việt Nam có trách nhiệm căn cứquy định tại Quyết định số 234/2005/QĐ-TTg ngày 26/9/2005 của Thủ tướng Chínhphủ, Thông tư số 35/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 16/12/2005 để xác định đối tượngvà mức hưởng theo đúng quy định và báo cáo về Liên Bộ Lao động - Thương binh vàXã hội - Tài chính.

5. Chủ tịch Hội đồng quản trịTập đoàn Điện lực Việt Nam ra quyết định theo thẩm quyền về đơn giá tiền lươngvà quỹ lương kế hoạch năm 2008 của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc theo thẩm địnhnêu trên, bảo đảm tiền lương, thu nhập hợp lý, gắn với năng suất lao động, hiệuquả thực sự của Tập đoàn và báo cáo về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đểtheo dõi, kiểm tra.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng phụ trách;
- Bộ Tài chính;
- Lưu VT, Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
Phạm Minh Huân