BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 4985/LĐTBXH-LĐTL
V/v tiền lương, tiền thưởng an toàn đối với Công ty mua bán điện

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2008

Kính gửi: Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Trả lời công văn số 5122/EVN-TC &NS ngày 04/11/2008 củaTập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ghi tại trích yếu, sau khi có ý kiến của BộTài chính tại công văn số 16020/BTC-TCDN ngày 30/12/2008, Bộ Lao động - Thươngbinh và Xã hội thoả thuận như sau:

1/ Xếp lương đối với kỹ sư đi ca giao dịch thị trường điệnnội bộ thuộc Công ty mua bán điện theo bảng lương B.1 - Công nhân viên sản xuấtđiện, ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chínhphủ như sau:

- Trưởng Ca giao dịch thị trường điện xếp lương theo nhómchức danh Trưởng ca vận hành nhà máy nhiệt điện, tuốc bin khí hỗn hợp có tổngcông suất đặt ³ 600MW.

- Kỹ sư đi ca giao dịch thị trường điện xếp lương theo nhómchức danh trưởng kíp, trưởng khối vận hành lò hơi, máy, điện của các nhà máynhiệt điện, tuốc bin khí hỗn hợp có tổng công suất đặt > 600MW.

2/ áp dụng chế độ thưởng an toàn điện tính trên lương cấpbậc, chức vụ, chuyên môn, nghiệp vụ đối với công nhân, nhân viên, viên chứcthuộc Công ty mua bán điện như sau:

- Mức 15% áp dụng đối với lãnh đạo, viên chức chuyên môn,nghiệp vụ liên quan trực tiếp đến quá trình mua bán điện, quản lý, vận hành hệthống điện quốc gia (không áp dụng đối với công nhân, nhân viên, viên chứckhông liên quan trực tiếp đến công tác mua bán điện và nhân viên thừa hành phụcvụ, tạp vụ, lái xe con hành chính, thường trực cơ quan, vườn hoa cây cảnh).

- Mức 20% áp dụng đối với công nhân, nhân viên, viên chức đica giao dịch thị trường điện nội bộ (không bao gồm nhân viên văn thư, phục vụ,lái xe con hành chính, thường trực cơ quan, vườn hoa cây cảnh).

Nguyên tắc thưởng, xác định quỹ thưởng, xây dựng quy chếthưởng an toàn thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 35/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 16/12/2005 của liên Bộ Lao động - Thương binh vàXã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 234/2005/QĐ-TTg ngày26/9/2005 của thủ tướng Chính phủ về chế độ đặc thù đối với công nhân, nhânviên, viên chức một số ngành nghề trong các công ty nhà nước.

3/ công ty mua bán điện tính đơn giá tiền lương trong đơngiá tiền lương sản xuất, kinh doanh điện của công ty mẹ - Tập đoàn Điện lựcViệt Nam.

Đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam căn cứ thoả thuận trên đểhướng dẫn Công ty mua bán điện thực hiện theo quy định./.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
Phạm Minh Huân