BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 4986/LĐTBXH-LĐTL
V/v Vận dụng xếp lương, phụ cấp giữ chức vụ theo công ty hạng I đối với Công ty mua bán điện

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2008

Kínhgửi: Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Trả lời công văn số 602/EVN-HĐQTngày 14/10/2008 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ghi tại trích yếu, BộLao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1/ Đồng ý để Tập đoàn Điện lựcViệt Nam năm 2008 và 2009 tạm thời vận dụng xếp lương chức vụ và phụ cấp giữchức vụ theo công ty hạng I quy định tại Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày14/12/2004 của Chính phủ đối với viên chức quản lý của Công ty mua bán điện,năm 2010 căn cứ tình hình thực hiện sẽ xem xét xếp hạng chính thức.

2/ Việc chuyển xếp lương và phụcấp giữ chức vụ đối với viên chức quản lý công ty thực hiện theo hướng dẫn tạiThông tư số 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/8/2005 của Liên Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính.

Đề nghị Tập đoàn Điện lực ViệtNam căn cứ thoả thuận trên để hướng dẫn Công ty mua bán điện thực hiện theo quyđịnh./.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
Phạm Minh Huân