BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------

Số: 4988/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục hải quan đối với mặt hàng là bao bì luân chuyển

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2008

Kính gửi: Công ty MUTO Việt Nam - Khu Công nghiệp Biên Hoà II, Tỉnh Đồng Nai

Trả lời côngvăn số 192/MT /XNK tháng 9/2008 của Công ty MUTO Việt Nam v/v thủ tục hải quanđối với mặt hàng là thùng nhựa luân chuyển. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tổng cục Hảiquan đã có công văn số 4759/TCHQ-GSQL ngày 23/9/2008 v/v thủ tục hải quan đốivới mặt hàng là bao bì luân chuyển, theo đó trường hợp thùng nhựa nhập khẩudùng làm bao bì đóng hàng xuất khẩu sau đó được tái nhập của Công ty Muto ViệtNam mở tờ khai loại hình tạm nhập, tái xuất.

Đề nghị Công tyMuto Việt Nam liên hệ với Chi cục Hải quan nơi mở tờ khai để được hướng dẫn cụthể.

Tổng cục Hảiquan trả lời để Công ty MUTO Việt Nam được biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Hạnh Thu