TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4989/TCHQ-KTTT
V/v hoàn thuế nhập khẩu

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2004

Kính gửi:

Công ty TNHH thực phẩm Vạn Đắc Phúc
Xã Cẩm Phúc, Huyện Cẩm Giàng, Hải Dương, Tel: 0320786886

Trả lời công văn số 08/VĐP-04 ngày 05/01/2004 và 15/VĐP /04 ngày 12/4/2004 của Công ty TNHH thực phẩm Vạn Đắc Phúc về việc xin hoàn thuế nhập khẩu cho lô hàng đỗ tương đen nhập khẩu theo tờ khai số 146/NK /DTSXXK-HD ngày 10/12/2003 và đã tái xuất bằng tờ khai số 13/XK /TX/HD ngày 18/12/2003 không đúng chủng loại theo hợp đồng; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 172/1998/TT /BTC này 22/12/1998, Thông tư số 151/1999/TT /BTC ngày 30/12/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 54/CP ngày 28/8/1993 và Nghị định số 94/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Báo cáo kết quả kiểm tra Công ty tại công văn số 2172/HQHP-PNV ngày 01/9/2004 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng; thì:

Lô hàng 60 tấn đỗ tương đen nhập khẩu theo tờ khai số 146/NK /DTSXXK-HD ngày 10/12/2003 và tái xuất bằng tờ khai số 13/XK/TX/HD ngày 18/12/2003 không có cơ sở để hoàn thuế nhập khẩu, vì:

Phương thức thanh toán trong hợp đồng là thanh toán trả trước khi nhận hàng nhưng tại thời điểm kiểm tra, Công ty không xuất trình được chứng từ thanh toán như thoả thuận trong hợp đồng.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An