BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 5001/TCT-CS
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2008

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Tây Ninh

Trả lời công văn số 2262/CT-THNVDT ngày 2/6/2008 của Cụcthuế tỉnh Tây Ninh đề nghị giải đáp vướng mắc trong quá trình thực hiện chínhsách thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về Hợp đồng ngoại ký với nước ngoài

Từ ngày 1/1/2006 quy định về hợp đồng mua bán hàng hóa vớinước ngoài được thực hiện theo quy định của Luật thương mại năm 2005 và các vănbản hướng dẫn thi hành. Khoản 2 Điều 27 Luật thương mại năm 2005 quy định:"Mua bán hàng hoá quốc tế phải được thực hiện trên cơ sở hợp đồng bằng vănbản hoặc bằng hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương." Luật thươngmại năm 2005 không có quy định bắt buộc hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế phảiđược đóng dấu của phía nước ngoài.

Đối với hợp đồng ngoại trong hồ sơ hoàn thuế GTGT: Cơ sởkinh doanh xin hoàn thuế GTGT đối với hàng xuất khẩu phải chịu trách nhiệm hoàntoàn trước pháp luật về tính chính xác của hợp đồng ngoại trong hồ sơ xin hoànthuế. Trường hợp có tài liệu chứng minh cơ sở kinh doanh có gian lận trong việclập hợp đồng ngoại thì cơ sở kinh doanh bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Trường hợp Cục thuế nhận được hồ sơ hoàn thuế GTGT đối vớihàng xuất khẩu của cơ sở kinh doanh xuất khẩu, nếu thấy có vấn đề cần làm rõthì Cục thuế có thể yêu cầu cơ sở kinh doanh giải trình và cam đoan chịu tráchnhiệm về các số liệu trong hồ sơ hoàn thuế và tính trung thực của hồ sơ hoànthuế. Việc xử lý hoàn thuế được thực hiện theo quy trình hoàn thuế của Tổng cụcđã ban hành.

2. Về thay đổi tỷ lệ GTGT, TNCT

Bộ Tài chính sẽ ban hành tỷ lệ GTGT, tỷ lệ TNCT để áp dụngthống nhất từ ngày 1/1/2009 cùng với việc áp dụng các Luật thuế giá trị giatăng, Luật thuế thu nhập cá nhân.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế được biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương