BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 5003/TCT-CS
V/v ưu đãi đầu tư

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2008

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Tây Ninh

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 08/CVCty ngày 16/8/2008của Công ty cổ phần giày dép xuất khẩu Cát Tường đề nghị hướng dẫn về ưu đãiđầu tư. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1 Mục IV Phần E Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày23/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày14/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanhnghiệp hướng dẫn:

"Cơ sở kinh doanh thành lập trong các trường hợp dướiđây không hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo diện cơ sở kinh doanhmới thành lập từ dự án đầu tư.

- Cơ sở kinh doanh thành lập trong các trường hợp chia,tách, sáp nhập, hợp nhất theo quy định của pháp luật.

- Cơ sở kinh doanh thành lập do chuyển đổi hình thức doanhnghiệp, chuyển đổi sở hữu (trừ các trường hợp giao, bán doanh nghiệp nhà nướctheo Nghị định số 80/2005/NĐ-CP ngày 22/6/2005 của Chính phủ về giao, bán,khoán kinh doanh, cho thuê công ty Nhà nước).

- Doanh nghiệp tư nhân mới thành lập từ chủ hộ kinh doanh cáthể với ngành nghề kinh doanh như trước đây".

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty cổ phần giàydép xuất khẩu Cát Tường được thành lập vào tháng 5/2008 và Công ty có mua lạimột số máy móc thiết bị đã qua sử dụng để đi vào sản xuất không thuộc phạm viđiều chỉnh tại điểm 1 Mục IV Phần E Thông tư nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương