BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 5004/TCT-CS
V/v: xử lý vi phạm về thuế.

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2007

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Hậu Giang

Trảlời công văn số 222 /CT-TTr ngày 24/10/2007 của Cục thuế tỉnh Hậu Giang về việcxử lý vi phạm pháp luật đối với hành vi khai thiếu số tiền thuế GTGT phải nộp,Tổng cục thuế có ý kiến như sau :

1.Theo quiđịnh tại Điểm 1 mục II phần A Thông tư số 61/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của BộTài chính đã qui định nguyên tắc xử phạt vi phạm pháp luật về thuế“mọi hànhvi vi phạm pháp luật về thuế phải được phát hiện và đình chỉ ngay. Việc xử lývi phạm pháp luật về thuế phải được tiến hành kịp thời, công khai, minh bạch, triệtđể...” theo đó trường hợp cơ quan thuế phát hiện người nộp thuế trong kỳkhai thuế GTGT của tháng có hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải hoặctăng số tiền thuế được hoàn thì hành vi này phải được xử lý ngay, không xử lýbù trừ vào số thuế của GTGT của kỳ kê khai tiếp theo.

2. Đối vớitrường hợp cụ thể có vướng mắc theo công văn của Cục thuế, do người nộp thuế cóvi phạm về hành vi khai sai dẫn đến thiếu và thừa số thuế GTGT phải nộp củatừng tháng trong một thời gian dài nhưng cơ quan thuế không phát hiện được ngayqua khai thuế GTGT hàng tháng của người nộp thuế. Theo nguyên tắc nêu trên,việc xử lý đối với trường hợp này là cơ quan thuế căn cứ vào các tháng có số kêkhai thiếu để xử phạt thiếu thuế và phạt chậm nộp theo Điều 107 của Luật Quảnlý thuế. Đối với các trường hợp kê khai thừa được xử lý theo qui định tại Điều47 Luật Quản lý thuế.

Tổngcục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Hậu Giang biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Các Ban: PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương