BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 5005/TCT-CS
V/v điều chỉnh tỷ lệ GTGT và tỷ lệ TNCT

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2008

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Trà Vinh

Trả lời công văn số 2016/CT-THNVDT ngày 18/9/2008 của Cụcthuế tỉnh Trà Vinh về việc điều chỉnh tỷ lệ GTGT và tỷ lệ TNCT, Tổng cục Thuếcó ý kiến như sau:

Tại công văn số 3177/TCT-DNK ngày 28/8/2006, Tổng cục Thuếđã chấp nhận cho cục thuế tỉnh Trà Vinh tăng tỷ lệ GTGT và tỷ lệ TNCT áp dụngđối với các cơ sở kinh doanh thương nghiệp và kinh doanh dịch vụ.

Đề nghị Cục thuế tỉnh Trà Vinh áp dụng tỷ lệ GTGT và tỷ lệTNCT theo đúng hướng dẫn tại công văn nêu trên và không tiếp tục tăng tỷ lệGTGT, TNCT

Từ ngày 1/1/2009 Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) sẽ ban hành tỷlệ GTGT, tỷ lệ TNCT áp dụng để tính thuế GTGT và thuế TNCN đối với hộ kinhdoanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế được biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương